هزینه ی بازسازی ساختمان و تعمیرات ساختمانی در سال 1401 چقدر میشود؟

هزینه ی بازسازی ساختمان و تعمیرات ساختمانی در سال 1401 چقدر میشود؟

  هزینه ی بازسازی ساختمان و تعمیرات ساختمان به موارد مختلفی بستگی دارد اما به طور کلی می توان گفت در سال 1401 هزینه ی بازسازی سطحی به صورت اقتصادی از متری 400,000 تومان شروع شده و به صورت لوکس از متری 810,000 تومان شروع می شود . هزینه ی بازسازی عمومی نیز به صورت